Ochrana osobních údajů

VINCI ENERGIES CZ, s.r.o.
IČO 27193101

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

( dále jen „společnost“ )

 

si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazujeme se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 ( dále jen Nařízení GDPR ), Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Dle aktuální legislativy nemáme povinnost vytvořit funkci pověřence ochrany osobních údajů ( DPO ). Za uvedení činnosti společnosti do souladu s nařízením GDPR a následné dodržování pravidel je zodpovědný statutární orgán společnosti.

Společnost získává a zpracovává osobní údaje subjektů pouze za účelem svojí činnosti.

O zpracování osobních údajů jsou vedeny Záznamy o činnostech zpracování, kde jsou mimo jiné informace uvedeny účely zpracování, jejich právní tituly a doby uložení osobních údajů. Ty slouží k usnadnění výkonu práv subjektů údajů.

 

1.       Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je VINCI ENERGIES CZ, s.r.o.

 

Kontaktními údaje ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů:

  1. e-mail:                                  info@vinci-energies.cz
  2. poštovní adresa:                 Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

 

2.       Tabulka zpracování osobních údajů

Kompletní tabulka zpracování osobních údajů, která je k nahlédnutí v sídle společnosti, je zpracována v níže uvedené struktuře:

Název zpracování
Účel zpracování
Kategorie osobních údajů
Právní titul
Upřesnění právního titulu
Doba uložení
Další příjemci
Zdroj údajů

3. Vysvětlení ke zpracováním

Právní tituly – jsou odůvodnění zpracování a jsou definována v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům ( zpracovatelům, sdíleným správcům ) údaje předáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou zákonem ( nebo jiným předpisem ) a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány ) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme v obvyklém formátu podle našich možností.

Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uloženy osobní údaje po stanovené době uložení, nebo k nim neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování Toto právo se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Odvolat souhlas se zpracováním Pouze v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě. Předáme vám je ve formátu xls.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

 

 

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na adrese sídla naší společnosti bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením, příp. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. zašlete ji e-mailem na adresu info@vinci-energies.cz s platným elektronickým podpisem
  2. zašlete ji z vaší datové schránky do datové schránky naší společnosti

Do žádosti uveďte:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu